Tarieven

Financieel management        

Enkelvoudig boekhouden A-Z
Boekhouden met de klassieke dagboeken voor éénmanszaken binnen dit keuzestelsel. Werkzaamheden inclusief afsluiting, rapportage en advies.

Dubbel boekhouden A-Y
Dubbele boekhouding voor ondernemingen binnen dit keuzestelsel. Werkzaamheden behoudens de afsluiting. Rapportage en preadvies mogelijk.

Dubbel boekhouden A-Z
Dubbele boekhouding voor ondernemingen binnen dit keuzestelsel. Werkzaamheden inclusief afsluiting, rapportage en advies.
    
Advies rond de resultaten  
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING: 50 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 65 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Kostprijsberekening in de handelszaak
Bepaling van de kostprijs van de aangeboden producten en diensten door de handelszaak.

Kostprijsberekening in de productieonderneming
Bepaling van de kostprijs van de aangeboden producten en diensten door de productieonderneming met specificatie van de supply chain.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven
 1. INSTAPVERGOEDING: 50 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 65 –
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
B.T.W.
Actuele wenken en tips inzake de B.T.W. (belasting over de toegevoegde waarde).

Personenbelasting
Actuele wenken en tips, voorcalculatie en optimalisatie, aangifte personenbelasting.

Vennootschapsbelasting
Actuele wenken en tips, voorcalculatie en optimalisatie, aangifte vennootschapsbelasting.

Internationale Fiscaliteit
Actuele wenken inzake EU en internationale wetgeving.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven
 1. INSTAPVERGOEDING: 50 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 65 – 150* Euro (* internationaal fiscaal recht)
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Wetgeving
Consolidatieprincipes conform de vigerende wetgeving.
Consolidatietechnieken voor groepsstructuren.

Integrale methode
De groep vormt één enkele onderneming.

Proportionele methode
Het aandeel in de groep wordt opgenomen.

Equity methode
Het resultaat wordt mee in-geconsolideerd.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :80 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Investeringsanalyse
Ex ante beoordeling van een investeringsproject.

Kapitaalkost
Bepaling van de gewogen gemiddelde kapitaalkost.

Kapitaalstructuur
Indeling van het kapitaal met specificatie van de aandelen per type.
Bepaling van de verdiensten per aandeel.

Financieringsopties
Modaliteiten van schuldopname versus aanwending van eigen middelen.
Soorten schulden.

Financieringsstructuur
De verhouding eigen middelen en vreemde middelen.
Het bedrijfskapitaal en modaliteiten.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :80 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Beheersstructuur
Structuur van de organisatie.

Beheerscentra
Verantwoordelijkheidscentra in de onderneming.

Budget en prognose
Budget en meerjarenbegroting
Prognose
Verschillenanalyse

Prijszetting
Kostprijzen
Verkoopprijzen
Transfer prijzen

Balanced Scorecard
Financiële resultaten
Interne processen
Leren en innovatie
Klantenfocus

Bedrijfscultuur
Onderzoek processen van de onderneming
Uitstippelen bedrijfscultuur

Rol van de controller
Specificaties rond het profiel van de controller

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :80 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Univariate regressieanalyse
Twee variabelen analyse en relationeel onderzoek in het klassieke lineaire model.

Multivariate regressieanalyse
Meerdere variabelen en relationeel onderzoek in het klassieke lineaire model.

Extended regressieanalyse
Veronderstellingen rond afwijkingen op het klassieke lineaire model

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :100 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 125 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Klassieke analyse
Eenvoudige financiële analyse uitvoeren.
Bepaling van relevante ratio’s.

Gevorderde analyse
Gevorderde financiële analyse uitvoeren.
Bepaling van relevante ratio’s.

Credit rating analyse
Kredietanalyse uitvoeren.
Bepaling van relevante ratio’s.
Kredietwaardigheid en beoordeling.

Consolidatie analyse
Consolidatieanalyse uitvoeren.
Bepaling van relevante ratio’s.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :80 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Strategieonderzoek
Uitzetten van de actuele strategie
Knelpunten bepalen
Probleemoplossend werken aan een bijgesteld strategisch pad

Strategiebeleid
Integratie van het strategisch actieplan in het beleid
Periodiek meten van de resultaten in het traject
Dynamisch ondernemen

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :100 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 125 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Beschrijvende statistiek
Typologie van de verdeling bepalen 
Kengetallen berekenen van een statistisch verdeling
Grafisch uitzetten van de kengetallen

Kansberekening
Typologie van de kans functie bepalen
Kansberekening uitvoeren

Parametrische tests
Typologie van de te gebruiken parametrische test bepalen
Test uitvoeren
Resultaten verzamelen

Niet-parametrische tests
Typologie van de te gebruiken niet-parametrische test bepalen
Test uitvoeren
Resultaten verzamelen

Regressieanalyse
Typologie van de regressie afstemmen met aantal variabelen
-Regressieparameters berekenen
Variantieanalyse uitrekenen indien nodig

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :100 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 125 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Intrestberekening
Enkelvoudige intrest berekenen of afgeleide variabelen
Samengestelde intrest berekenen of afgeleide variabelen

Discontoberekening
Enkelvoudig disconto berekenen of afgeleide variabelen
Samengesteld disconto berekenen of afgeleide variabelen

Annuïteiten
Typologie van de annuïteit bepalen
Annuïteit en afgeleide variabelen berekenen

Berekening van leningen
Typologie van de lening bepalen
Lening parameters en afgeleide variabelen berekenen

Berekening van obligaties
Typologie van de obligatielening bepalen
Lening parameters en afgeleide variabelen berekenen

Berekening van vorderingen
Typologie van de vordering bepalen
Vordering parameters en afgeleide variabelen berekenen

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :80 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
IFRS
Internationale standaarden voor financiële verslaggeving en rapportering

BE GAAP
Belgische standaarden voor financiële verslaggeving en rapportering

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :100 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 125 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Oprichting
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van de oprichting van de onderneming
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Kapitaalverhoging
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van een kapitaalverhoging in de onderneming
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Due Diligence
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van een due diligence in de onderneming
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Inbreng
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van een inbreng in de onderneming
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Fusie
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van een fusie tussen ondernemingen
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Splitsing
Voorbereidende werkzaamheden voor een audit in het kader van een splitsing tussen ondernemingen
Confirmatiebrieven opstellen en doorverwijzen naar de auditor
Documenten vanuit de voorbereiding classificeren

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING: 50 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 65 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
Eénmanszaak
De waardering van de éénmanszaak met een actuele waarderingstechniek.
Vergelijking met alternatieve waarderingstechnieken.

Onderneming
De waardering van de onderneming met een actuele waarderingstechniek.
Vergelijking met alternatieve waarderingstechnieken.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :100 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 125 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
 

Financiele educatie     

BEDRIJFSBEHEER Actueel en wetgevend stappenplan voor opstart zelfstandigen en ondernemingen BASIS FINANCIEEL MANAGEMENT Ontwikkeling van financiële beleid met rapportagetools GEVORDERD FINANCIEEL MANAGEMENT Rapportage inzake gevorderd financieel beleid en management BEDRIJFS- OF FINANCIELE OPLEIDING OP MAAT

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :50 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 50 - 75 - 100 Euro
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
 5. GEPERSONALISEERDE BEDRIJFS- OF FINANCIELE OPLEIDING: vraag uw vrijblijvende offerte
 

Fiscaal advies                  

B.T.W.
Actuele wenken en tips inzake de B.T.W. (belasting over de toegevoegde waarde).

Personenbelasting
Actuele wenken en tips, voorcalculatie en optimalisatie, aangifte personenbelasting.

Vennootschapsbelasting
Actuele wenken en tips, voorcalculatie en optimalisatie, aangifte vennootschapsbelasting.

Internationale Fiscaliteit
Actuele wenken inzake EU en internationale wetgeving.

Advies rond de resultaten
 
Tarieven:
 1. INSTAPVERGOEDING :40 Euro forfait
 2. UURTARIEF: 40 - 125 Euro (* internationaal fiscaal recht)
 3. VERPLAATSING: 0,65 Euro/km, vanaf enkel traject >75km 0,85 Euro/km
 4. INTERNATIONALE OPDRACHT: vraag vrijblijvend uw tarief
 

Studiebegeleiding via METODIKA

 • Secundair Boekhouden - Economie
 • Bachelor Bedrijfsmanagement
 • Bachelor KMO Management
 • Master Economische Wetenschappen
 • Master Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Master Handelsingenieurswetenschappen
 • Master Handelswetenschappen
Gelieve contact op te nemen met METODIKA (www.metodika.be) via:
 • Gent:
 • Brussel:
  • Coördinatie via kantoor Gent
  • E: gent@metodika.be
  • TEL: 09/222.19.52
  • M: 0493/50.83.09
 • Antwerpen: