Download algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden


Mente Valiosa Consult BVBA
Ruiterlaan 5
9032 Wondelgem
België

BTW:    BE0.699.822.534
IBAN:     BE71 7360 4779 2469 
BIC:     KREDBEBB


1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden vermeld in de factuur van toepassing
op alle overeenkomsten krachtens welke Mente Valiosa Consult BVBA ten behoeve van opdrachtgever
consultancy werkzaamheden dient te verrichten.

2. Facturen van Mente Valiosa Consult BVBA zullen maandelijks worden verzonden en dienen op aangeduide vervaldag
te worden voldaan rekening van Mente Valiosa Consult BVBA met IBAN: BE71 7360 4779 2469.    

3. Eventuele afwijkingen worden enkel VOORAF en SCHRIFTELIJK overeengekomen

4. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

5. Op alle niet betaalde facturen zal er van rechtswege een nalatigheidinterest van 1 procent per maand
verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum.

6. Indien de factuur niet volledig betaald wordt binnen de acht dagen na verzending van een schriftelijke
aangetekende aanmaning vanwege Mente Valiosa Consult BVBA, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot een
schadevergoeding die conventioneel en forfaitair vastgesteld wordt op 10% van het factuurbedrag. De opdrachtgever
is niet bevoegd op de factuurprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Mente Valiosa Consult BVBA 
in mindering te brengen.

7. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en
Mente Valiosa Consult BVBA worden beheerst door Belgisch recht en zullen bij uitsluiting worden berecht door de
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Mente Valiosa Consult BVBA in het arrondissement Gent, tenzij
Mente Valiosa Consult BVBA er de voorkeur aan geeft de beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter te laten plaatsvinden.

8. Herroepingsrecht
In voorkomend geval, verklaart de Klant die consument is in de zin van art. I.1, 2° WER zich akkoord dat hij zijn herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI, 67 WER en volgende verliest nadat de Overeenkomst is uitgevoerd, waarbij de consument uitdrukkelijk en voorafgaand verzoekt om met de uitvoering met de huidige Overeenkomst te starten. 
Doet de Klant die consument is geen afstand van zijn herroepingsrecht, dan heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen de Overeenkomst die wordt gesloten op afstand te herroepen zonder dat hiervoor een motivering vereist is. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tussen Partijen op afstand werd afgesloten. 
Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door het schriftelijk (per brief of per e-mail) en ondubbelzinnig ter kennis stellen aan de Dienstverlener van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. In bijlage bij deze algemene voorwaarden kan de Klant een modelformulier voor herroeping terugvinden.
In geval van een correcte en tijdig uitgevoerde herroeping zal de Dienstverlener, alle reeds door hem gemaakte kosten tot datum van herroeping door de Klant en ten laste van de Klant aan de Klant aanrekenen en dit binnen een termijn van 14 dagen nadat de Dienstverlener in kennis werd gesteld van de herroeping. 
Download modelformulier voor herroeping